Contacts

Viktor Zagreba,
Coordinator of the Embassy Reception, SUSTA, University of Maryland, viktor@zagreba.com, 240-475-9895

Maksym Plakhotnyuk,
President of SUSTA, University of Illinois, maxplatpro@gmail.com, 773-441-8729